Tallinnas toimub rahvusvaheline HIVi ja tuberkuloosi alane kohtumine

12. detsember 2017, 11:01

Täna ja homme, 12. ja 13. detsembril, toimub Tallinnas Eesti EL Nõukogu eesistumise raames rahvusvaheline kohtumine, millel keskendutakse HIVi ja tuberkuloosi leviku peatamisele suunatud programmide rahastamisele ja teenustele.

Kohtumisele on oodatud Euroopa regiooni riikide tervise- ja rahandusministeeriumide esindajad, Balkani ja idapartnerluse riikide esindajad, Euroopa Komisjoni, WHO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, kodanikuühenduste esindajad ning teised HIVi ja tuberkuloosi vastaste programmide rahastamise ja teenuste pakkumisega seotud asutused. Kohtumise avab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

„HIVi ja tuberkuloosi levik on Euroopas jätkuv probleem, eelkõige teeb see muret paljudes Ida-Euroopas riikides, kus olukord on kõige kriitilisem ja ravi kättesaadavus üks kehvemaid maailmas. Vajalikud teenused nende haigustega võitlemiseks on paljudes riikides üles ehitatud välisraha toel. Nüüd peame leidma võimalusi, kuidas need püsivale riiklikule rahastamisele üle viia ja sujuvalt riiklikesse tervisesüsteemidesse integreerida,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

„Eesti on siin teistele Ida-Euroopa riikidele eeskujuks. Läksime HIV-teenuste puhul välisdoonorite rahastuselt üle riiklikule rahastamisele ligi kümme aastat tagasi. Oleme saavutanud poliitilise kokkuleppe, et tegu on prioriteetse küsimusega ning nii oleme järjepidevalt suurendanud ka riiklikku rahastust. Äsja valminud uue HIV tegevuskavaga oleme võtnud ambitsioonika eesmärgi HIVi uute juhtude arvu lähiaastatel märkimisväärselt vähendada.“

Tervise Arengu Instituudi direktori Annika Veimeri sõnul seisnebki peamine väljakutse selles, kuidas olla HIV ja tuberkuloosi ennetamises ja ravis võimalikult efektiivne, samal ajal fookust kaotamata. „Uute HIV-nakatunute arv väheneb viimastel aastatel visalt ja on Euroopa kontekstis endiselt väga kõrge. Uute tuberkuloosi juhtumite hulk väheneb, kuid neid on endiselt kaks korda enam kui Põhjamaades. Seejuures on nii Eestis kui ka mujal maailmas probleemiks ravimitele allumatu ehk multiresistentse tuberkuloosi levik,“ ütles Veimer. „Valdkond on äärmiselt kompleksne ja erinevad probleemid on põimunud – näiteks on kümnendik tuberkuloosihaigetest ka HIV-positiivsed ja pooltel on probleeme ühiskonnas toimetulekuga. Need on asjaolud, mida peame arvestama.“

Tallinnas toimuval kohtumisel otsitakse võimalusi sujuvaks üleminekuks seniselt välisabi programmide kaudu rahastamiselt jätkusuutlikule riiklikule rahastamisele. Eksperdid nii meilt kui ka mujalt annavad ülevaate parimatest praktikatest, väljakutsetest, võimalustest ja riskidest HIVi ja tuberkuloosi programmide integreerimisel riiklikku tervisesüsteemi. Samuti arutletakse erinevate asutuste ja organisatsioonide rolli ning vastutuse üle HIVi ja tuberkuloosi epideemia peatamisel.

Võitlust nende haigustega on Ida-Euroopa riikides seni suures osas rahastatud rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu (nt Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria). Selline rahastamine ei ole pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Uus väljakutse on sujuv üleminek jätkusuutlikule rahastamisele, et välisraha lõppedes HIVi ja tuberkuloosi programmide töö jätkuks.

Ka Eestis on Global Fundilt saadud raha abil üles ehitatud kohalikud HIV teenused, sealhulgas kahjude vähendamise teenused narkosõltlaste jaoks, mis on olnud HIV uute juhtude vähendamisel keskse tähtsusega.

Eesti ekspertide ja teadlaste kõrval saavad sõna valdkonna spetsialistid ka näiteks Leedust, Hollandist, Ühendkuningriigist, Rumeeniast, Moldovast, Serbiast, Bulgaariast, Montenegrost, Ukrainast ja Venemaalt.

Eesti EL Nõukogu eesistumise raames toimuvat vanemametnike kohtumist „Addressing HIV and TB Challenges: from Donor Support to Sustainable Health Systems“ korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Kahepäevane üritus toimub Tallinnas, Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses.

Teate edastas:
Eva Lehtla
Sotsiaalministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 55 643 691
press@sm.ee

Alustas neljas lend ennetusprogrammi VEPA õpetajaid

15. november 2017, 11:39

Tänavu alustas tööd juba neljas lend maailma üheks paremaks ennetusprogrammiks hinnatud VEPA Käitumisoskuste Mängu õpetajaid. Tervise Arengu Instituut (TAI) ootab programmiga liituma uusi koole.

VEPA metoodika elemendid lihtsustavad õpetaja tööd ja parendavad õpilaste igapäevaelu. Programmi vahetu eesmärk on õpilaste enesekontrolli suurendamine ning positiivse ja toetava õpikeskkonna loomine. Metoodika sobib kasutamiseks igas vanuses õpilastega, kõige enam toetab see aga algklassi õpilasi, kuna aitab kooliga kohaneda ja õppida oma käitumist kontrollima.

TAI projektijuhi Kai Kladorfi sõnul on metoodika vastu huvi suur ja tänaseks on VEPA programmiga liitunud enam kui 80 kooli ja 180 õpetajat. Metoodikat rakendavates klassides õpib enam kui 3500 õpilast. „ Oleme seadnud eesmärgi, et 2021. aastaks jõuaksime eesti- ja venekeelse VEPA metoodikaga vähemalt 200 algklassini ja 4000 õpilaseni, see eesmärk on juba käega katsutav ja suure tõenäosusega ka ületatav,“ ütles Klandorf.

Pea 90% VEPA metoodikat kasutanud õpetajatest soovitaksid seda ka teistele õpetajatele. „Ilmselt on see ka üks põhjus, miks metoodika on kiiresti levinud,“ nentis Klandorf. „Alanud õppeaastal liitus programmiga rekordarv õpetajad – üle 90, kes kõik on tänaseks välja koolitatud ja valmis metoodikat rakendama.“

Õpetajate baaskoolitus koosneb kahest koolituspäevast, mille vahel on ligi kuuajane paus, mil õpetaja saab juba esimesi metoodika elemente katsetada. Uuesti kohtuvad õpetajad kolmandal koolituspäeval veebruaris, mil jagatakse seniseid rakenduskogemusi ja leitakse ühiselt lahendusi ettetulnud küsimustele. Seega ei jää VEPA õpetaja pärast baaskoolitust üksinda, vaid teda toetavad nii teised rakendavad õpetajad kui ka päris oma mentor, kes teda regulaarselt külastab ja metoodika kasutusele võtmisel toetab.

VEPA metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud. Tulemused näitavad, et metoodika mõjul vähenevad õpilaste käitumisprobleemid, sh aktiivsus- ja tähelepanuhäireid ning vägivaldne ja agressiivne käitumine; see-eest paranevad õpiedukus ja prosotsiaalne käitumine (st hoolimine teiste inimeste tunnetest, oma asjade jagamine, abivalmidus, lahkus jms) ning sotsiaalsed oskused (sh koostööoskus, eneseregulatsioon). Nii tõuseb õpilaste kohanemisvõime ja nad oskavad erinevates olukordades paremini toime tulla.

VEPA programmiga on oodatud liituma kõik koolid üle Eesti. Täpsem info liitumise kohta on programmi kodulehel www.terviseinfo.ee/vepa

Eestis on VEPA metoodika kasutusel alates 2014. aastast. Metoodika on Eesti oludele kohandatud ja kättesaadav nii eesti kui vene keeles kõikides Eesti maakondades.

Programmi viiakse ellu Siseministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Lisainfo:
Kai Klandorf, Tervise Arengu Instituudi projektijuht, 5813 3236, kai.klandorf@tai.ee.